001

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 901

Algemeen

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Met Brainport Smart Mobility (BSM) wil de regio in het kader van de bereikbaarheidsstrategie ruimte bieden voor het ontstaan van een “living lab” voor smart mobility in de regio. Dankzij BSM kunnen initiatiefnemers en gebruikers elkaar ontmoeten en komen initiatieven van de grond. Daarnaast draagt BSM er toe bij dat de juiste voorwaarden gecreëerd worden bij de overheden en bedrijven, zodat initiatieven ook echt uitgerold worden. Bij BSM gaat niet het om praten over Smart Mobility, maar het daadwerkelijk uitvoeren in de praktijk waarbij de gebruiker centraal staat. Kennisinstellingen en het bedrijfsleven doen mee, onder andere door samen met de overheid experimenten voor slimme vormen van mobiliteit op te zetten.

Brainport Smart Mobility ontwikkelt een agenda waar de belangen van het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samenkomen. Daarvoor heeft
BSM een loketfunctie. Vraag en aanbod komen bij elkaar; initiatieven worden versneld. De uitvoering van projecten loopt onder andere langs de lijnen Mobility as a Service (MaaS), Mobilitylab, Mobilitymarket en enkele specifieke projecten (zie projecten onder 001).

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Versterken robuuste randen
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 5 miljoen

Datum en bron raming

juli 2016 Brainport Duurzaam Slim verbonden

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

JaLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Subregio(s)

Hele regio

Relatie(nummer)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017

Onderzoek/Planstudie

2017

Voorbereiding uitvoering

2017 en verder

Rolverdeling

Projectleiding

Programmateam ZOSlimBereikbaar

Partners

Werkgevers, BMN, bedrijfsleven, TU/e, Provincie Noord-Brabant, SmartWayZ.nl, Alle gemeenten