001c

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 925

Mobility as a Service clustermanager

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

In de Brainport Eindhoven regio is smart mobility is een belangrijk thema, dat bestaat uit twee strategische pijlers waarop we ons richten: Connected Autonomous Driving (CAD) en Mobility as a Service (MaaS). MaaS biedt oplossingen voor regionale mobiliteitsuitdagingen die spelen in een groot aantal gemeenten in Zuidoost-Brabant. Denk daarbij aan zaken als sluipverkeer, parkeeroverlast, doorstromingsproblematiek en leefbaarheid. De clustermanager MAAS heeft een belangrijke rol heeft bij het initiëren van voorstellen (voor projecten) en heeft een mandaat voor het uitvoeren van het meerjarenplan. Hij doet dit primair op het gebied van MaaS, maar stemt deze inhoudelijke lijn af met de andere strategische ontwikkellijnen binnen het SmartwayZ.NL programma (Connected Autonomous Driving, Smart Logistics, Verkeersmanagement). Samenwerking met andere programma’s is belangrijk, om kennis uit te wisselen en efficiënt te werken. Via het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL werken we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincies Noord-Brabant en Limburg en de vijf grootste Brabantse steden. In dit programma is een strategisch team met deelnemers vanuit deze stakeholder geformeerd. Omdat MaaS voor de regio Zuidoost-Brabant een belangrijke pijler is, vullen wij deze functie in binnen dit team.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Samenhang met andere projectenLocatie

Wegnummer / straatnaam

Niet van toepassing

Relatie(nummer)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2019-2020

Uitvoering

2020-2023

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

Alle 21 MRE-gemeenten, SmartwayZ.NL,