001h

Brainport Smart Mobility - Dit project is overgegaan naar Brainport Bereikbaar en u kunt dit raadplegen onder het nummer is 929

Smart Hubs

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Nu en in de toekomst. De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie Brainport: Duurzaam, Slim, Verbonden bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Daarin spelen slimme, innovatieve oplossingen een belangrijke rol, niet alleen vanwege het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid, maar ook ten aanzien van economische spinoff.

Smart Hubs zijn plekken waar de reiziger van vervoersmodaliteit kan wisselen. De locatie en de invulling van die hubs zijn zodanig dat deze optimaal aansluiten op de behoefte van de reizigers. Deze Smart Hubs brengen traditionele mobiliteitssystemen (auto, openbaar vervoer) en nieuwe mobiliteitssystemen (bijvoorbeeld deelfietsen, zelfrijdende shuttles) bij elkaar. Daarmee wordt de reiziger gefaciliteerd om snel, slim en duurzaam te reizen.

Op verschillende plaatsen in Zuidoost-Brabant zullen Smart Hubs ontwikkeld worden, die samen een netwerk gaan vormen. Als systeem gaan deze hubs een groot effect hebben op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. Eerst wordt op basis van verkeerkundige modellen onderzocht wat potentiële locaties voor deze hubs zijn. Vervolgens zal samen met de reiziger bekeken worden welke van die locaties het meest geschikt zijn, en hoe daar invulling aan gegeven kan worden.

Op korte termijn worden twee tijdelijke Smart Hubs als pilot-projecten ontwikkeld. Daarmee wordt direct gestart met het opdoen van kennis en ervaring, die uiteindelijk bijdragen aan een kwalitatief netwerk van hubs in Zuidoost-Brabant.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten

Kostenraming en dekking

Raming kosten

273.000,--

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord Regiobrede projecten en bijdrage van 21 gemeenten

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Wegnummer / straatnaam

Nog te bepalen

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2019

Onderzoek/Planstudie

2019

Voorbereiding uitvoering

2020

Uitvoering

2020 en verder

Evaluatie

Nog niet bekend

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eindhoven

Partners

SmartwayZ.NL