061c

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Bergeijk

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Bergeijk is samengesteld uit uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan. Het betreft met name sluipverkeer werende maatregelen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 515.000,-- (alle maatregelen)

Datum en bron raming

RA Infra (2014)

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Bergeijk (met bijdragen derden/RUP), begroting gemeente

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Bergeijk

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

Zuid, De Kempen

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

2017-2018 2019-2022

Uitvoering

2017-2018 2019-2022 2023-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Bergeijk

Partners

Provincie Noord-Brabant