061d

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Gebiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Veldhoven is adaptief van opzet. De gemeente bepaalt op basis van monitoring of er maatregelen nodig zijn en welke dat dan zijn. Dat zijn normaal gesproken infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparallel tegen te gaan.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
  • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

Nog niet bekend

Dekkingsbron(nen)

€ 100.000,-- regionale bijdrage Overig gemeente Veldhoven (met bijdragen derden) Begroting gemeente

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

Diversen

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

Eindhoven-Waalre-Valkenswaard

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

Gereed

Onderzoek/Planstudie

Gereed

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Provincie Noord-Brabant