921

Brainport Bereikbaar: Structurele gedragsverandering

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

Het gaat om een project gericht op structurele gedragsverandering. Een project dat op termijn gaat leiden tot een duurzame leefstijl voor mobiliteit. Structurele gedragsverandering binnen het programma BB betekent dat activiteiten voor de korte termijn dienen te worden opgetuigd, die passen binnen het lange termijn transitie proces en daarmee dus de opstap vormen voor de langere termijn strategie. Het project richt zich op 3 sporen: 1. Activiteiten, die vanuit de herkomst, bestemming en gericht op specifieke doelgroepen worden uitgevoerd. 2. Activiteiten, die de lopende BB projecten ondersteunen met gedragsinterventies. 3. Communicatieve mogelijkheden ter ondersteuning van spoor 1 en 2, die verder moeten worden uitgewerkt tot campagnes.

Stand van zaken eind 2021:

In mei 2021 is de projectleider SGV aangesteld binnen BB. Van juni t/m augustus is door de projectleider SGV een aanzet tot een uitvoeringsagenda opgesteld. Op basis hiervan is XTNT gevraagd een uitvoeringsagenda 2022/2023 op te stellen. Deze uitvoeringsagenda is eind 2021 gereed. In januari/februari 2022 volgt uitbesteding van deze uitvoeringsagenda aan een gedragsbureau om daadwerkelijk de uitvoering ter hand te nemen. Naar verwachting zal vanaf maart 2022 de uitvoering van de agenda starten. Voor 2021 is geen budget voor dit project aangevraagd omdat bovenstaande activiteiten daarvoor niet tijdig goed inschatbaar waren voorzien. De kosten die hierbij gemaakt zijn bedragen € 35.000,- voor projectleider SGV en € 50.000,- out-of-pocket kosten voor de uitvoeringsagenda 2022/2023. Deze kosten worden ondergebracht in de aanvraag voor dit project voor 2022. Activiteitenplan 2022-2023 De uitwerking van de uitvoeringsagenda in te ondernemen activiteiten zal onderdeel vormen van het uitbestedingsproces. Immers, de gedragsbureau ’s zullen worden gevraagd om hun aanbod verder in activiteiten uit te werken incl. planning. Het is dus op dit moment niet mogelijk om hier concreetheid aan te geven. In algemene zin zal onderscheid gemaakt worden in activiteiten, die worden ingebed binnen de reeds lopende projecten van BB en activiteiten, die eigenstandig onder het project SGV vallen.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 703.150,-

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Brainport Bereikbaar

Partners

21 gemeenten Zuidoost Brabant,