928

Brainport Bereikbaar: Slimmer fietsen

Fietsstimulering

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Slimmer Fietsen

“Slimmer fietsen” bevordert het gebruik van de fiets door het treffen van gerichte slimme maatregelen en het inzetten van innovatieve technieken. Op die manier wordt gewerkt aan de schaalsprong fiets. De ambitie is om de fiets zoveel mogelijk gelijkwaardig te laten zijn aan de auto en op die manier bijdragen aan de ambitie om in 2030 20% meer fietskilometers te realiseren. Om deze ambitie waar te maken wordt in dit project gewerkt via zes lijnen:

 1. Smart: gedragsbeïnvloeding
 2. Smart: technische innovaties
 3. Connectiviteit
 4. Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 5. Aandacht voor de fiets in de routegebonden projecten, door daarvoor specifieke fietskennis te ontsluiten
 6. Co-modaliteit: organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten waarbij fiets een belangrijk aandachtspunt is

In 2022 zijn de eerste stappen gezet met fietspromotie en fietsstimulering bij werkgevers. Er is een regiobrede probeeractie met e-bikes gelanceerd en de samenwerking met Ons Brabant Fietst (fietspromotie) is geïntensiveerd. Deze aanpak wordt in 2023 verder opgeschaald. In 2022 zijn bovendien activiteiten voorbereid op de andere vijf lijnen. In 2023 worden deze verder opgepakt.

Laatst bijgewerkt: december 2022

Doelstelling

 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 985.000,-

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

Brabant Mobiliteitsnetwerk, SmartwayZ.NL, Metropoolregio Eindhoven, Ons Brabant Fietst