927

Smart Logistics (Brainport Bereikbaar)

Slimme mobiliteitsoplossingen in de logistiek

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

Brainport Bereikbaar is het nieuwe uitvoeringsprogramma in de Brainportregio voor slimme en duurzame mobiliteit. Een samenwerking tussen de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, in opdracht van overheidsprogramma’s SmartwayZ.NL en ZO Slim Bereikbaar.

Brainport Bereikbaar: daar zetten wij onze schouders onder. Brainport Bereikbaar faciliteert en stimuleert mobiliteitsoplossingen die beter, sneller, schoner en gezonder zijn. Geen beloftes voor de toekomst maar resultaat op straat. Dat lukt ons niet alleen. We betrekken reizigers, werkgevers en transporteurs.

Meer informatie: www.brainportbereikbaar.nl

De regiobrede projecten van Zo Slim Bereikbaar zijn met ingang van 2021 ondergebracht in het programma Brainport Bereikbaar. Dit zorgt voor extra uitvoeringkracht in onze regio en een versnelling op het realiseren van onze ambitie voor een duurzaam bereikbaar Zuidoost Brabant in 2030.

Smart Logistics

Doel van het project Smart Logistics is het verbeteren van de doorstroming (zowel op de doorgaande verbindingen als naar bestemmingen in stad en regio) en het stimuleren veiliger en duurzamer transport, door de implementatie en gebruik van slimme mobiliteitsoplossingen in de logistiek. Data uitwisseling tussen de wegbeheerder en logistieke dienstverlener (in-truck, via wegkantborden en planningsinformatie) is daarbij veelal de basis.

Smart Logistics omvat vier hoofdactiviteiten:

 1. Het organiseren en mobiliseren van het logistieke netwerk in Zuidoost Brabant
 2. Adaptief gebruik infrastructuur: data-gedreven gebruik van de infrastructuur, met als met als doel verminderen van de geplande reistijd, het verhogen van de bereikbaarheid van de regio en het verbeteren van de betrouwbaarheid van de geplande routereistijd op de vrachtcorridors in de regio.
 3. Optimaliseren en spreiden vrachtverkeer: gericht op slimme oplossingen voor de stad (stadslogistiek), door optimaal gebruik van vrachtverkeer (o.a. bundeling) en spreiden van logistieke bewegingen over de dag (bv. buiten de spits) en over routes.
 4. Efficiënt gebruik (modal-shift): deze activiteit is gericht op enerzijds slimme oplossingen die goederen over andere modaliteiten (water, spoor, buis) stimuleren en mogelijk maken. En anderzijds vermijden van lege ritten en verhogen van de beladingsgraad van voertuigen.

In 2022 is het volgende aan de orde geweest:

 • Bouwhub: er is in Eindhoven een bouwhub gerealiseerd. Op 7 maart 2022 heeft wethouder mobiliteit van Eindhoven, Monique List, samen met Ron Frazer van Volker Wessels deze White Label bouwhub geopend. Er is veel positieve aandacht in de pers geweest.
 • Afvallogistiek: in 2022 is met cofinanciering van de gemeente Helmond een projectplan opgeleverd hoe de afvallogistiek op een slimmere, groene manier kan plaatsvinden. De afvalverwerker De Blink is verdeeld over de aanpak, waardoor een pilot nog op zich laat wachten. Tevens heeft Brainport Bereikbaar een video geproduceerd over de afvallogistiek in Brainport Smart District (BSD): Slimme afvallogistiek in Brainport
 • Facilitaire logistiek: hiervoor is een projectleider aangesteld. Er wordt een plan van aanpak opgesteld om te bepalen hoe en op welke wijze een facilitaire hub(s) in de BB-regio kans van slagen heeft. Ook worden 5 bedrijven/instellingen 1-op-1 geadviseerd over hoe ze hun facilitaire stromen beter/efficiënter kunnen organiseren, zodat daar besparingen in transport kunnen worden gerealiseerd.

Laatst bijgewerkt: december 2022

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 506.000,-

Datum en bron raming

2022

Dekkingsbron(nen)

Bijdrageregeling SmartwayZ.NL (gebiedsgerichte realisatie Smart Mobility), Bereikbaarheidsakkoord (regiobrede projecten), Co-financiering 21 gemeenten Zuidoost Brabant

Bereikbaarheidsakkoord

jaLocatie

Subregio(s)

regiobreed

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2021

Onderzoek/Planstudie

2021

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Programmabureau Brainport Bereikbaar

Partners

SmartwayZ.NL, Logistieke sector en bedrijven