067a

Leefbaarheid A2-Zuid

Leende

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Projectomschrijving

De doorstroming op de A2-Zuid tussen Weert en Eindhoven is slecht. Dagelijkse filevorming leidt tot sluipverkeer door de regio aan weerszijden van de autosnelweg. Dit sluipverkeer veroorzaakt ernstige leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen in de kern van Leende en het wegennet in de omgeving.

De gemeente Heeze-Leende (in nauwe samenspraak met bestuurlijk Platform A2) voert een pakket maatregelen uit op het onderliggend wegennet om de sluiproutes voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk te maken. In het kader van het MIRT-onderzoek A2 Weert-Eindhoven is besloten tot uitvoering van het No Regret maatregelenpakket.

Doelstelling

  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 500.000,--

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Heeze-Leende

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Heeze-Leende

Wegnummer / straatnaam

diverse wegen in en om Leende

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2 - Zuid

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2020-2021

Uitvoering

2021-2023

Evaluatie

2024

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Heeze-Leende

Partners

Bestuurlijk overleg Platform A2