058

Centrale as Heeze-Leende

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De gemeente Heeze-Leende ligt in de oksel van de A67 en de A2, beide gekenmerkt door dagelijkse filevorming. Daardoor wijkt veel verkeer uit naar sluiproutes via het onderliggend wegennet, met name in de kernen van Heeze en Leende. Bij calamiteiten wordt de regio vaak volledig onbereikbaar. Dit trekt een zware wissel op de leefbaarheid in de gemeente.

In 2007 heeft de gemeente naar aanleiding van een onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verkeersproblemen gekozen voor sturing van het verkeer langs één Centrale As vanaf de afslag A2 bij Zevenhuizen tot aan de Somerenseweg.

De eerste fase loopt van Zevenhuizen via Het Heike tot aan de Leenderweg.

De tweede fase loopt van 't Heike via Sterkselseweg tot aan Somerenseweg.

Door de centrale ontsluitingsweg buiten de kernen om wordt meer sturing gegeven aan de verkeersstromen. Dit zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Heeze-Leende. Tevens wordt het bedrijventerrein De Poortmannen beter ontsloten op het hoofdwegennet. De Centrale As maakt het mogelijk om de overige wegen binnen en buiten de kom in te richten als 30 of 60 km/u wegen, passend bij hun gebruik en ruimtelijke functies. Om het verkeer te sturen moeten in de kernen flankerende maatregelen worden getroffen.

De Centrale As wordt een 60 km/h weg. Belangrijke aandachtspunten in het tracé zijn de ongelijkvloerse kruising met het spoor Eindhoven-Weert en het volledig maken van de A2-aansluiting bij Zevenhuizen. Dit laatste is alleen mogelijk indien een integrale oplossing wordt gevonden voor de doorstromingsproblemen op de A2.

Doelstelling

 • samenwerken aan mobiliteit

 • Versterken robuuste randen

 • Verbeteren/realiseren inprikkers (randen goed bereikbaar)

 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)


Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 51 miljoen

Datum en bron raming

Gemeente Heeze-Leende (2017)

Dekking incl. dekkingsbron(nen)

Gemeentelijke reserve totaaloplossing verkeer (niet dekkend)

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projecten

 • Inprikker Eindhoven-A67-Geldrop deel Geldrop-Heeze A67 (018b)
 • Samen mee naar de A2 (066)
 • A2 Weert-Eindhoven (SW04)
 • A67 Leenderheide-Zaarderheiken (SW06)


Locatie

Gemeente(s)

Heeze-Leende

Wegnummer / straatnaam

Muggenberg – Buldersweg - Leenderweg – Het Heike – Sterkselseweg - Molenschut - Zevenhuizen

Subregio(s)

Zuid

Relatie(nummer)

A2-Zuid

Planning

Verkenning/vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2022

Voorbereiding uitvoering

2019-2022 2023-2030

Uitvoering

2019-2022 2023-2030

Evaluatie

Rolverdeling

Projectleiding (organisatie)

Gemeente Heeze-Leende (Ed Heuts)

Partners

Ministerie IenW (Rijkswaterstaat), ProRail, Provincie Noord-Brabant, Gemeenten Cranendonck en Valkenswaard