Resultaten en vervolg van de studie Bundelroutes


21 nov. 2018

In opdracht van 10 samenwerkende gemeenten en provincie Noord-Brabant heeft adviesbureau RHDHV onderzocht of en met welke maatregelen de zogenaamde Bundelroutes de bereikbaarheid en leefbaarheid van Zuidoost-Brabant verbeteren. Uit de studie blijkt dat Bundelroutes cruciaal zijn voor de bereikbaarheid van de regio. Maar met de onderzochte maatregelen worden niet alle knelpunten voor de Bundelroutes opgelost. Daarom hebben de colleges van B en W van de gemeenten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten tot vijf vervolgprojecten die - in combinatie met de uitvoering van alle maatregelen uit de Bereikbaarheidsagenda - ervoor zorgen dat de knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant sterk verminderen. Dit kan alleen door intensieve regionale samenwerking.

Vervolgprojecten

Voor een aantal knelpunten op de Bundelroutes is nog geen oplossing. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Daarom hebben de gemeenten en de provincie vijf projectclusters benoemd. De vervolgprojecten variëren van het uitwerken van een concreet ontwerp, planstudies naar (afweging van) inrichtingsvarianten tot het actualiseren van een bestaande verkeersvisie.
De projectclusters zijn:

  1. Planstudie Beekse Brug / N615 (trekker: provincie Noord-Brabant)
  2. (Geactualiseerde) Verkeersvisie Helmond (trekker: gemeente Helmond)
  3. Planstudie Nuenen inclusief nadere afweging Oostelijke Randweg/Smits van Oyenlaan en Leefbaarheid A270 Nuenen (trekker: gemeente Nuenen)
  4. Ontwerp (2030) en planstudie Ring Noordoost met aansluitingen op de John F. Kennedylaan en Eisenhowerlaan (2040) (trekker: gemeente Eindhoven)
  5. Planstudie 2e aansluiting Ekkersrijt (trekker: gemeente Son en Breugel)

De colleges hebben uitgesproken deze vervolgprojecten voortvarend en in onderlinge samenhang op te pakken.

Randvoorwaarden

Een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de Bundelroutes is een verbetering van de Robuuste Rand. Voor de N279 worden door de provincie Noord-Brabant al concrete stappen richting uitvoering gezet. Over de opwaardering van de A67 heeftt de minister onlangs een besluit genomen. De kaders voor de Bundelroutes worden gevormd door de ‘Bereikbaarheidagenda Zuidoost-Brabant’ en SmartwayZ.NL. De uitvoering van de andere co-modale en smart mobility projecten uit de Bereikbaarheidsagenda moeten zorgen voor de omslag naar een duurzaam mobiliteitssysteem. Ook moeten ze de druk van het autoverkeer op de Bundelroutes en in het buitengebied verminderen.

Bekijk ook de samenvatting studieresultaten Bundelroutes en de bijlage met de kaarten