Jaarverslag ZO Slim Bereikbaar vastgesteld


28 mei 2021

In het Portefeuille-overleg Mobiliteit van 27 mei 2021 is het jaarverslag van ZO Slim Bereikbaar 2020 vastgesteld.

Sinds 2017 werken de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven samen aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant een breed pakket van maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.

Het jaarverslag van ZO Slim Bereikbaar, de bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant, geeft een beeld van wat het programma heeft bereikt in 2020. In het jaarverslag is een link naar de voortgangsrapportage van de projecten opgenomen. Daaruit valt op te maken dat voor veel projecten inmiddels wordt gewerkt aan de voorbereiding en eventueel uitvoering. Zo is het aantal gestarte projecten in 2020 aanzienlijk hoger dan in 2019, zitten veel projecten al verder in het proces en is het aantal afgeronde projecten stijgende.


Leeswijzer

Allereerst wordt kort ingegaan op de samenhang tussen Bereikbaarheidsagenda en Bereikbaarheidsakkoord, de samenwerking met het programma Smartwayz.NL, de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland en samenstelling van het Programmateam dat de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda co├Ârdineert. Vervolgens wordt beschreven wat in de regiobrede projecten, met name op het gebied van Smart Mobility, is gedaan en gerealiseerd. Datzelfde gebeurt voor de routegebonden projecten en in het bijzonder de Bundelroutes in het gebied tussen Eindhoven, Gemert en Helmond. Ook wordt een inzicht gegeven in de financiering van het programma en de besteding van de subsidiemiddelen. Tenslotte is een link naar de voortgangsrapportage van de projecten opgenomen.

Downloads