981

Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland Shared Services 981

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

De Shared Services worden door SmartwayZ.nl georganiseerd op de schaal van Zuid-Nederland en zijn in Zuidoost-Brabant gekoppeld aan Brainport Bereikbaar. Het pakket Shared Services omvat het structureel inwinnen en beschikbaar stellen van mobiliteitsdata, een gezamenlijke aanpak voor structurele gedragsverandering inclusief werkgeversbenadering, het verder ontwikkelen van regionaal verkeersmanagement, afstemming over werkzaamheden en hinder bij grote infrastructurele projecten en basisvoorzieningen op het gebied van connected/cooperative and automated driving, mobility as a service en Smart Logistics.

SmartwayZ.NL heeft hiervoor voor specifieke thema's verschillende expertteams ingericht. In elk team bundelen de experts, van SmartwayZ.NL en de partners, hun kennis en ervaring rondom een specifiek thema. De teams adviseren en overleggen met de regio’s, stemmen af op landelijk niveau en coördineren uitvoering van diverse projecten. Deze manier van werken in Zuid-Nederland zorgt niet alleen voor schaalvoordeel, maar ook voor kennisdeling, (nieuwe) verbindingen, uitvoeringskracht en een uniforme benadering van reizigers, werkgevers en kennispartners.

Als deelnemende regio is de Bereikbaarheidsagenda medefinancier van de Shared Services (uit de Bereikbaarheidsakkoord-middelen) , waarbij is vastgelegd dat deze regionale bijdrage zich toespitst op de shared services:

 • Structurele gedragsverandering
 • Werkgeversbenadering
 • Data en digitalisering

De kennis en kunde die binnen Shared Services wordt ontwikkeld en verzameld is beschikbaar voor toepassing in alle projecten binnen de Bereikbaarheidsagenda.

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.996.822,- (deel Zuidoost-Brabant)

Datum en bron raming

Programmateam t.b.v. PoHo Mobiliteit 19-11-2020

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsagenda

Bereikbaarheidsakkoord

ja

Samenhang met andere projectenLocatie

Subregio(s)

Regiobreed

Planning

Uitvoering

2020-2023

Evaluatie

jaarlijks

Rolverdeling

Projectleiding

SmartwayZ.NL

Partners

Netwerkprogramma BrabantStad Bereikbaar, Bereikbaarheidsagenda via Brainport Bereikbaar, Regio's Zuid-Nederland