029b

Snelfietsroute De Run-HTCE-Geldrop

deel Veldhoven

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

De verkeersdruk op en rondom de Kempenbaan en de N2 vormt al een aantal jaren een punt van zorg. Om deze druk te verminderen is het Maatregelenpakket bereikbaarheid De Run overeengekomen. Dit betreft een samenhangend pakket van maatregelen met duurzame en effectieve oplossingen voor de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Ook is de wens om in de regio goede fietsverbindingen te realiseren. In dit geval tussen De Run-High Tech Campus Eindhoven-Geldrop. Eén van de maatregelen is daarom het realiseren van de snelle fietsverbinding tussen De Run – HTCE. Dit project gaat over het invullen van de snelle fietsverbinding op Veldhovens grondgebied.

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
  • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd

Kostenraming en dekking

Raming kosten

2,4 miljoen (gehele herinrichting De Run 4200 om goede inpassing snelfietsroute mogelijk te maken)

Datum en bron raming

30 maart 2021, gemeente Veldhoven

Dekkingsbron(nen)

Gemeente Veldhoven en bijdrage van derden, waaronder Brainport Avenue en partners Maatregelenpakket De Run

Samenhang met andere projectenLocatie

Gemeente(s)

Veldhoven

Wegnummer / straatnaam

De Run 4200 tussen De Run 4500 en Ulenpas

Subregio(s)

BOVENS

Relatie(nummer)

Eindhoven-Veldhoven-De Kempen

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2019-2020

Voorbereiding uitvoering

2020-2021

Uitvoering

2021-2022

Evaluatie

2022

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Veldhoven

Partners

Gemeente Eindhoven, Gemeente Geldrop-Mierlo