Jaarverslag ZO Slim Bereikbaar vastgesteld


9 jun. 2020

In het Portefeuille-overleg Mobiliteit van 4 juni 2020 is het jaarverslag van ZO Slim Bereikbaar 2019 vastgesteld.

Sinds 2017 werken de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven samen aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant een breed pakket van maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst. De jaren 2017 en 2018 stonden vooral in het teken van het voorbereiden, organiseren en bestuurlijk regelen van de Bereikbaarheidsagenda. De eerste projecten zijn in die periode gestart. Eind 2018 is de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 ondertekend door alle 21 gemeenten en heeft het college van B&W van de gemeente Helmond de bijbehorende Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 vastgesteld. Daarmee is er een bedrag van minimaal € 111,5 miljoen beschikbaar voor uitvoering van projecten tot 2030. Het gaat dan om zogenaamde routegebonden (infrastructuur-) projecten en regiobrede (smart mobility) projecten, die ten goede komen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van alle 21 gemeenten.

Het jaarverslag van ZO Slim Bereikbaar, de bereikbaarheidsagenda van Zuidoost-Brabant, geeft een beeld van wat het programma heeft bereikt en biedt een vooruitblik naar het jaar 2020 en verder.


Leeswijzer

Allereerst wordt kort ingegaan op de samenhang tussen Bereikbaarheidsagenda en Bereikbaarheidsakkoord, de samenwerking met het programma Smartwayz.NL, de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland en samenstelling van het Programmateam dat de uitvoering van de Bereikbaarheidsagenda coördineert. Vervolgens wordt beschreven wat in de regiobrede projecten, met name op het gebied van Smart Mobility, is gedaan en gerealiseerd. Datzelfde gebeurt voor de routegebonden projecten en in het bijzonder de Bundelroutes in het gebied tussen Eindhoven, Gemert en Helmond. Ook wordt een inzicht gegeven in de financiering van het programma en de besteding van de subsidiemiddelen. Tenslotte krijgt u een link naar de voortgangsrapportage met belangrijkste conclusies en een overzicht van de voortgang per project.

Downloads