932

Kennislab Mobiliteitstransitie fase 1

Projectstatus

 • nog niet gestart
 • gestart
 • ligt (tijdelijk) stil
 • afgerond

Projectomschrijving

We staan de komende 20 jaar in Zuid-Nederland en met name in de Brainport voor een enorme woningbouw- en verdichtingsopgave. Ook zal het aantal arbeidsplaatsen in komende 20 jaar fors groeien, geconcentreerd binnen de economische toplocaties. Om dat tot een goed einde te brengen - met behoud van een goed vestigingsklimaat, leefbaarheid en bereikbaarheid - dan is een mobiliteitstransitie de enige wenselijke en toekomst vaste optie. In de komende jaren zetten we in de regio daarom de eerste concrete stappen in de regionale mobiliteitstransitie.

Doel:
Hoewel er velen over spreken en aan werken blijkt telkens weer dat demobiliteitstransitie of een mobiliteitstransitie nog steeds een tamelijk abstract begrip is, waaraan op diverse wijzen invulling wordt gegeven. Dat maakt de invulling van dit op zich al gecompliceerde traject nog moeilijker. Daarom wordt het Kennislab Mobiliteitstransitie de kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor de mobiliteitstransitie binnen de regio Brainport nader vormgegeven en uiteindelijk meerjarig borgen. In 2023 starten we met het KennisLab Mobiliteitstransitie in de Brainport regio voor zowel het stedelijke- en rurale gebied. Op basis van de ervaringen uit deze ‘testfase’ wordt een voorstel gedaan voor de opschaling en doorontwikkeling van het Kennislab voor de langere termijn in het gehele landsdeel.

Aanpak:
In 2023 wordt door TU/e en BUas samen met Brainport Bereikbaar het KennisLab opgezet en doorontwikkeld, hiervoor worden de volgende activiteiten binnen het KennisLab uitgevoerd:

 • Regio brede trendanalyse
 • Theoretisch kader/ Toolbox in de vorm van een set gesprekskaarten
 • Inspiratie document Best Practises
 • Casestudie energie transitie/ elektrisch rijden op een concrete locatie zoals Knoop XL: hoe de transitie mogelijk te maken binnen NOVEX-gebieden
 • 1 Seminar

Doelstelling

 • Samenwerken aan mobiliteit
 • Smart: gedragsbeïnvloeding (inclusief werkgeversaanpak), technische innovaties
 • Connectiviteit en comodaliteit
 • Duurzaamheid
 • Versterken robuuste randen
 • Verbeteren/realiseren inprikkers, bundelwegen
 • Kwaliteitssprong fiets: duurzaam, gezond, goed geoutilleerd
 • Kwaliteitssprong openbaar vervoer: duurzaam, goed geoutilleerd
 • Organiseren in multimodale knooppunten/overstappunten
 • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€107.500

Datum en bron raming

13 maart 2023

Dekkingsbron(nen)

Bereikbaarheidsakkoord

Bereikbaarheidsakkoord

Nee

Samenhang met andere projectenPlanning

Uitvoering

Mei 2023 - December 2023

Evaluatie

Dec 2023

Rolverdeling

Projectleiding

Koen van Neerven

Partners

Brainport Bereikbaar, SmartwayZ.NL, MRE-gemeenten, Provincie Noord-Brabant, TU/e, BUas,