De samenwerkingsovereenkomst is getekend!


12 dec. 2018

Op 12 december 2018 hebben de 21 gemeenten, die samenwerken in de Bereikbaarheidsagenda, de belangrijke samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda ondertekend. Ook is op 4 december 2018 de Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord vastgesteld, die het mogelijk maakt om aan projecten uit de Bereikbaarheidsagenda subsidie te verstrekken, met een totaal van € 55.750.000,-.

Samen voor bereikbaarheid en slimme mobiliteit

De Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant 2017-2030 heeft als doel om zo’n 130 projecten uit te voeren die de bereikbaarheid en leefbaarheid in Zuidoost Brabant verbeteren. De 21 gemeenten willen dit bereiken door het programma Bereikbaarheidsagenda. In de afgelopen maanden hebben alle 21 gemeenteraden ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst. Vooral de gezamenlijke financiering (naar rato van inwoneraantal) van de regiobrede projecten, is een belangrijke stap op weg naar het samen aanpakken van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio.

De Subsidieregeling

De Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 regelt in principe de subsidiering van twee soorten projecten:

  • regiobrede projecten uit de Bereikbaarheidsagenda (totaal subsidiebedrag € 17.200.000,-). Deze negen projecten komen in principe ten goede aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van alle 21 gemeenten;
  • routegebonden projecten in de 10 gemeenten die deelnemen aan het Bereikbaarheidsakkoord (totaal subsidiebedrag: € 38.550.000,-).

Het totaalbedrag van de subsidie, € 55.750.000,-, is afkomstig van de provincie Noord-Brabant en is in mei 2018 beschikbaar gesteld na een besluit van Gedeputeerde Staten. De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij de gemeente Helmond. De gemeenten leggen daar een even groot bedrag als cofinanciering bij. Daarmee komt er minimaal € 111.500.000,- beschikbaar voor de uitvoering van de projecten.

130 projecten uitvoeren tot 2030

De projecten uit de Bereikbaarheidsagenda moeten voor 2030 uitgevoerd worden. Ze variëren van de aanleg van een Slowlane voor de fiets die de campussen in en rond Eindhoven met elkaar verbindt tot de verbetering van het OV-knooppunt in Deurne en van de aanleg van een randweg ten westen van Bladel tot Brainport Smart Mobility, een regiobreed project waarin de toepassing van smart mobility voor de regio onderzocht en gestimuleerd wordt.