061h

N69 Gebiedsakkoord

Nulplusmaatregelen Eersel

Projectstatus

  • nog niet gestart
  • gestart
  • ligt (tijdelijk) stil
  • afgerond

Thema's

Projectomschrijving

In 2012 ondertekenden diverse regionale partijen en de provincie Noord-Brabant het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. Daarin staan afspraken met betrekking tot de realisering van de Westparallel (als vervanging van de oude N69), de Geibiedsimpuls (een reeks kwaliteit verbeterende maatregelen op het gebied van water, natuur, landbouw, landschap en recreatie) en het nulplusmaatregelen-pakket.

Het nulplusmaatregelenpakket van Eersel is samengesteld uit uiteenlopende infrastructurele ingrepen op het gemeentelijk en provinciaal wegennet met als doel de doorstroming te bevorderen en negatieve effecten van de aanleg van de Westparrelel tegen te gaan. Het betreffen onder andere:

  • Sluipverkeer werende maatregelen binnen de bebouwde kom

  • Sluipverkeer werende maatregelen buiten de bebouwde kom

Optimalisatie rotonde N397/Schadewijk

Doelstelling

  • Samenwerken aan mobiliteit
  • Connectiviteit en comodaliteit
  • Leefbaarheid (beperken van de overlast van verkeer)

Kostenraming en dekking

Raming kosten

€ 1.860.000

Datum en bron raming

Uitvoeringsprogramma Nulplus Pakket Grenscorridor N69

Dekkingsbron(nen)

Nog geen volledige dekking (deels bijdragen van derden)

Bereikbaarheidsakkoord

NeeLocatie

Gemeente(s)

Eersel

Wegnummer / straatnaam

Diverse

Subregio(s)

De Kempen

Relatie(nummer)

N69

Planning

Verkenning/Vooronderzoek

2017-2018

Onderzoek/Planstudie

2017-2018

Voorbereiding uitvoering

2021

Uitvoering

2022-2030

Rolverdeling

Projectleiding

Gemeente Eersel (sluiperverkeer werende maatregelen), Provincie Noord-Brabant (optimalisatie rotonde N397/Schadewijk)